Misja

Jesteśmy pijarską wspólnotą uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji oraz absolwentów i dobroczyńców. Wierzymy w Jezusa Chrystusa i kroczymy zawsze z Nim złączeni drogą błogosławieństw, głosząc Królestwo Boże słowem, czynem i świadectwem życia. Kontynuujemy kalasantyńską tradycję wychowawczą, którą zainicjowano w Poznaniu ponad dekadę temu w Zespole Szkół Zakonu Pijarów.

Misją szkoły jest formowanie osób odważnych na poszukiwanie prawdy i wrażliwych społecznie, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do podjęcia ważnych funkcji społecznych, dla których wiara w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, urzeczywistnia się w relacjach z innymi.

Zadanie to wyraża się przede wszystkim w trosce o integralny wzrost każdego ucznia, poznawaniu jego potrzeb i talentów oraz wspieraniu rodziny w procesie wychowania.

Misję tę realizujemy wykorzystując sprawdzony przez wieki pijarski model wychowania, „nauczanie od podstaw poprawnego czytania, pisania, rachunków (…) szczególnie zaś pobożności i nauki chrześcijańskiej, możliwie najłatwiejszą metodą” oraz współpracę z innymi szkołami i instytucjami, zwłaszcza pijarskimi w kraju i za granicą.