KONKURS NA KOSZULKĘ REPREZENTACYJNĄ SZKOŁY

KONKURS NA KOSZULKĘ REPREZENTACYJNĄ SZKOŁY

Rada Rodziców zaprasza do udziału w konkursie na projekt koszulki reprezentacyjnej szkoły.

Zasady uczestnictwa znajdują się poniżej.

Organizator konkursu: Rada Rodziców Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

Skład komisji konkursowej (7 osób):

Przewodniczący: przewodniczący Zarządu Rady Rodziców

Członkowie: 1 przedstawiciel samorządu uczniowskiego z liceum, 1 przedstawiciel samorządu uczniowskiego ze szkoły podstawowej, dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora ZSZP, dwóch przedstawicieli rodziców wskazanych przez Zarząd Rady Rodziców

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 października 2022r.

Wersja elektroniczna - mail: radarodzicowpijarzy@gmail.com.

Wersja papierowa - teczka rady rodziców w sekretariacie szkoły - praca powinna znajdować się w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Cele konkursu:

- zebranie pomysłów na projekt koszulki reprezentacji szkoły z logo zgodnej z oczekiwaniami uczniów, rady pedagogicznej i rodziców,

- rozwijanie kreatywności uczniów,

- promowanie twórczości i pomysłowości,

d) zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkoły.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 SP oraz 1-3 LO

2. Komisja konkursowa oceniać będzie uczestników w dwóch grupach wiekowych:

- uczniowie klas 4-8 SP,

- uczniowie klas 1- 4 LO.

3. Jeden uczestnik może zaprojektować jeden wzór koszulki reprezentacji szkoły z logo.

4. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie pracy konkursowej, pisemne zaakceptowanie regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie pomysłu na potrzeby wykonania koszulki reprezentacji szkoły z logo.

5. Kryteria oceny:

- zgodność z celem konkursu,

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

- estetyka projektu i ogólny wyraz artystyczny,

- rzeczywista możliwość wykorzystania projektu,

6. Przedstawiciele samorządów uczniowskich wchodzący w skład komisji konkursowej mogą przed posiedzeniem komisji konkursowej przeprowadzić w klasach na godzinie wychowawczej głosowanie na najlepszy projekt koszulki reprezentacji szkoły z logo. Wynik głosowania jest wiążący tylko dla przedstawicieli samorządów uczniowskich wchodzących w skład komisji konkursowej.

7. Nagrody dla laureatów:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców w postaci karty upominkowej o wartości 250 zł.

8. Postanowienia końcowe:

a) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

b) Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie.

c) Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszych regulaminie, rozstrzyga Przewodniczący komisji konkursowej.

d) W przypadku braku jednoznacznej opinii komisji konkursowej, o wyłonieniu laureata decyduje przewodniczący.

e) Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania głównej nagrody uczestnikom, jeżeli nadesłane prace konkursowe nie spełnią w wystarczającym zakresie wymagań stawianych pracom, zgodnie z celami konkursu i kryteriami oceny.

f) Prace należy przesyłać na adres e-mail Zarządu Rady Rodziców lub składać w Sekretariacie ZSZP.

g) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez Dziennik Librus oraz na stronie internetowej Rady Rodziców.