Biblioteka covid

PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 25 maja 2020

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo RozwojuBibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP i Aliny Grabnej członka Rady Głównej oraz Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie oraz dostosowane do funkcjonowania biblioteki w Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przez Sylwię Bolewską i Agnieszkę Jastrzębską.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 • Bibliotekarze powinni nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i  współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 • W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem zostanie ustawiona przesłona ochronna (np. z pleksi).
 • Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 • Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • W widocznym miejscu (szklane drzwi) umieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba).
 • Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL.
 • Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu MOL. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog MOL. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i  odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik Librus.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 • REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 • Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
   • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
   • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 • Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 • Ograniczony zostaje dostęp do czytelni. Odwiedzający nie mogą samodzielnie korzystać z księgozbioru, czasopism i płyt.
 • Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Miejsce to powinno być odpowiednio oznaczone. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
 • ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI – PRZYJMOWANIE PODRĘCZNIKÓW

 • Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły termin zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
 • Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 • Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia oraz sklejone rozdwajające się rogi okładek).
 • Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych podręczników – stoły przed biblioteką.
 • Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 • Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
  • Uczeń oddaje cały komplet podręczników
  • Podręczniki i książki mają być zapakowane w reklamówki, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia nowego podręcznika, o  czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.